Giá trị cốt lõi của Công ty

 

Ảnh : Công ty TNHH MTV V.I.P Việt Nam 

 

  • Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
  • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác, hợp tác trong sự tôn trọng.
  • Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
  • Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, bộ Quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách quy định của Công ty.
  • Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.